IDI – ETT INSTRUMENT FÖR ATT IDENTIFIERA BETEENDEPROFIL

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga.

Vad är IDI?

Instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.

Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt. Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna. Den tredje dimensionen – Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten.

Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra.

Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende kan du utveckla dig så att

Du blir bättre att samspela med andra Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

Du spar energi till när du behöver den bäst Du kommer att lära dig när din styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

Du gör andra bättre Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

Ökad öppenhet ger tillit När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.