Nätverk värdeskapande styrelsearbete

Ett styrelsenätverk på erfarenhets- baserad och vetenskaplig grund

Varför startar vi ett styrelsenätverk?

Dagens företag lever i en omvärld som påverkas av globalisering, ständig teknikutveckl- ing, internationalisering, ändrade krav från kunder/konsumenter, förändrade kommunikat- ionsmönster, och snabbt växande ekonomier. För företag ställer dessa förändringar ökade krav på flexibilitet, tydligt ledarskap och kun- skap på alla nivåer i organisationen.

Vi menar att styrelsen är mycket viktig för att möta dessa utmaningar. Men i tidigare sty- relseutbildningar och forskning har man ofta fokuserat ensidigt på driften av den befint- liga verksamheten och inte på dess utveckling. I detta nätverk vill vi, genom ett samspel mellan näringsliv och forskning, skapa förutsätt- ningar för ett värdeskapande och utvecklingsinriktat styrelsearbete.

Våra målsättningar är att knyta ihop senaste forskningen med verksamhetsnära händel- ser för att skapa ett kunskapsbaserat lärande om vad som skapar ett värdeskapande styrelsearbete. Vi vill också inspirera till utveckling av ert styrelsearbete genom spänstiga diskussioner och djuplodande reflektioner.

Nätverkets upplägg och utgångspunkter

För att uppnå våra mål vill vi bygga på tidigare erfarenheter av och forskning om styrelse- arbete. Vi kommer att arbeta mycket med diskussioner och workshops inriktade på egna verksamhetsfrågor, mer teoretiska inspel, samt på fallstudier av andra organisationer. Vidare erbjuds möjligheter till individuell coachning.

Nätverkets former

Totalt omfattar nätverkets första år 6 tillfällen. Tre av dessa är fördjupningsträffar som omfattar två heldagar och tre tillfällen är kortare frukost- eller kvällsträffar med möjligheter till individuell coachning.

Nätverket innehåll

Vi kommer att behandla flera olika teman under träffarna. Dessa väljs i samråd mellan deltagarna och ledningen. Exempelvis vill vi ta upp frågor om

  • Gruppdynamik och grupputveckling
  • Organisationer och organisationskultur
  • Förändringsarbete
  • Lärande och kompetensutveckling
  • Ledarskap i styrelser

Nätverksledning

Peter Yngvesson

Konsult med lång bakgrund som chef. Har mycket erfaren- het av att jobba med organisations– och ledarutveckling. Styrka: att skapa trygghet och öppenhet i grupper för ett bra inlärningsklimat.

Andreas Wallo

Organisationsforskare med lång erfarenhet av att sam- verka nära företag och organisationer. Docent i pedagogik. Styrka: att med en unik förmåga knyta samman forskning- en med företagens vardag.

Jan-Olof Andersson

Företagsledare med lång erfarenhet och bakgrund som Styrelsemedlem, VD och Koncernchef i nationella och internationella företag. Styrka: att med sin vilja att utvecklas hela tiden utmana

Målgrupp

6-10 styrelsemedlemmar i små- och medelstora företag, som är öppna för andras erfarenheter och nyfikna på vad forskning har att erbjuda.

Kontakt

Peter Yngvesson 0705-155300 yngvesson.peter@gmail.com

Kostnader

30 000 kr exklusive moms. Tillkommer gör konferens- och internatkostnader